รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ 055536548 
101กลาโหมราชเสนานายสมฤกษ์ ทิมขาว 055507069 
102ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งนางสาวนริศราภรณ์ ชุ่มเชย 055585169 
103บ้านขะเนจื้อ  055507020 
104บ้านขุนห้วยนกแล  055507059 
105บ้านขุนห้วยแม่ท้อ  055560145 
106บ้านจกปกนายณัฐพล ทองดีนอก   
107บ้านต้นผึ้งนางอินทิรา ยศหล้า 055581166 
108บ้านทุ่งมะขามป้อมนายทองหล่อ ห่อทอง 055585206 
109บ้านน้ำหอมนายอนุศักดิ์ เครืออยู่ 055560143 
110บ้านป่าไร่นางสมพิศ วงษ์อำนาจ 055507063 
111บ้านป่าไร่เหนือนายองอาจ สีใจ 055585420 
112ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดานางสาวกฤติยา เครือแดง 055560142 
113บ้านพะละนางสมบูรณ์ ภูยางตูม 055560139 
114บ้านแม่จะเราสองแควนายอังคาร เบ้านี 055585170 
115บ้านแม่ระมาดน้อยนายอลงกรณ์ ถาแก้ว 055507023 
118แม่ระมาดราษฎร์บำรุงนายนุดนัย อ้นอำไพ 055581165 
119บ้านวังผานายพงษ์อนันต์ คำน่าน 055507005 
120บ้านสันป่าไร่นายเกษม บูลย์ประมุข 055585205 
121บ้านสามหมื่นว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ เรืองโรจนชัย 055560146 
123บ้านห้วยนกแลนางรุณี ห่อทอง 055581167 
124บ้านห้วยบงนายชนะพงษ์ คงบำรุง 055507007 
125บ้านห้วยโป่งนายสมบูรณ์ เป็งงา 055560144 
201ชุมชนบ้านท่าสองยางนายชนมงคล นอนา 055560103 
202ชุมชนบ้านแม่ต้านนายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร 055589002 
203บ้านขุนห้วยแม่ต้านนายอดุลย์ เทศสาย 055560105 
204บ้านทุ่งถ้ำนางธนันญดา (ศรีไพร) ปวงคำใจ 055508100 
205บ้านแม่ตื่นนายมณี พัดขำ   
206บ้านแม่พลูนายวรพงษ์ มั่นคง 055560111 
207บ้านแม่โพนายสิทธิพน แก่นเมือง 055560172 
208บ้านแม่ระเมิง  055560110 
209บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ    
210บ้านแม่วะหลวง    
211บ้านแม่สละนายธวัชชัย แสงแปลง 055508080 
212บ้านแม่สละเหนือนางสาวจิราพร คำเชื้อ 055508085 
214บ้านแม่อมกินายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย   
215บ้านแม่ออกผารู  055508092 
216บ้านแม่อุสุวิทยานายมานะ โตสมบัตร 055508101 
217บ้านหนองบัว  055519722 
218บ้านห้วยนกกกนายประหยัด อุสาห์รัมย์ 055508090 
219บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี    
220บ้านอู่หู่นายธีรโชติ คงคำ 055560104 
221บ้านแม่จวางนายสิทธิพร ปุญญพันธ์   
301ชุมชนบ้านแม่กุน้อย  055583106 
302ชุมชนแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26นางอัมพร ศิริขวัญ 055583355 
303ญาณวิศิษฎ์นายประเสริฐ เอนกลาง 055500918 
304ไทยรัฐวิทยา 61นายอลงกต เทอดโยธิน 055500060 
305บ้านค้างภิบาลนายศตพร เผื่อนงูเหลือม 055533798 
306บ้านเจดีย์โคะ  055567119 
307บ้านท่าอาจนายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล 055563299 
308บ้านธงชัยนายจารึก แดงดี 055560149 
309บ้านน้ำดิบนายอาทิตย์ จงบริบูรณ์ 055577302 
310บ้านปางส้านนางสาวอนงค์ ศึกษา 055595216 
311บ้านปูเต้อ    
312บ้านปูแป้นายเชษฐชัย จำปาศรี 055460151 
313บ้านพะเด๊ะนางอุไร วงษ์พีระพัฒน์ 055507056 
314บ้านม่อนหินเหล็กไฟนายระพิน เกษแก้ว 055567225 
315บ้านแม่กาษานายวรรณชัย เหล่าทรัพย์ 055557031 
316บ้านแม่กื้ดสามท่าว่าที่ร้อยโทภิเษก ดอยแก้วขาว 055554247 
317บ้านแม่กื้ดหลวงนายสมยศ ยิ่งยงเมธี 055554216 
318บ้านแม่กุหลวง  055551185 
319บ้านแม่กุเหนือนางทองเพียร วาทา 055551022 
320บ้านแม่โกนเกนนายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ 055559144 
321บ้านแม่ตาวนายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ 055563447 
322บ้านแม่ตาวใต้นางสาวกชกร ยอดเมือง 055547152 
323บ้านแม่ตาวแพะนางศศิประภา อินริราย 055533407 
324บ้านแม่ตาวใหม่นางรุ่งนภา ศรีสุข 055583107 
325บ้านแม่ปะนางกุหลาบ แกมเงิน 055547139 
326บ้านแม่ปะใต้  055506500 
327บ้านแม่ปะเหนือ  055534827 
328บ้านแม่ละเมานายภูมินทร์ จันทรา 055595213 
329บ้านวังตะเคียนนายธงชัย คงอมรคีรี 055563011 
330บ้านห้วยกะโหลกนายมานพ ติ๊บสุก 055500021 
331บ้านห้วยปลาหลดนายอุทิศ สมอบ้าน 055560150 
333บ้านห้วยม่วง  055563216 
334บ้านห้วยไม้แป้นนายณัฐพล เตชะพลี 055559148 
335บ้านห้วยหินฝนนายวิจิตร แก้วเล่อ 055507061 
336บ้านหัวฝายนางกรรณิการ์ แสนนรินทร์ 055542540 
337แม่สอด  055531115 
338วัดสว่างอารมณ์นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ 055595214 
341บ้านถ้ำผาโด้นางสุปรีญา ศรีหาบุตร   
401ชุมชนบ้านพบพระนายภูรินท์ ชนิลกุล 055569094 
402ตชด.บ้านแม่ออกฮูนางสุมาลี ใจรังกา 055507556 
403ไทยราษฎร์คีรีนางศิรภัสสร ชุมภูเทพ 055520284 
404บ้านขุนห้วยช่องแคบ  055507065 
405บ้านช่องแคบนายสุวิทย์ นกเที่ยง 055507064 
406บ้านทีกะเป่อนายยุทธจักร์ ผาแสนเถิน   
407บ้านป่าคาใหม่นายอัครพงษ์ รักสีขาว 055560116 
408บ้านมอเกอ  055507608 
409บ้านยะพอนางสาวสุวิชชาภรณ์ กฤตยาเกียรณ 055507545 
410บ้านร่มเกล้า 2นายเอกณริน ไชยพล 055500089 
411บ้านร่มเกล้า 3นายบูรพา กองพร 055560118 
412บ้านร่มเกล้า 4นายดำรง โตใย 055560117 
413บ้านวาเล่ย์นางอมรรัตน์ พรหมขัติแก้ว   
414บ้านหมื่นฤาชัยนางสาวสุจิรา ยอคุณ 055560121 
415ห้วยน้ำนักวิทยานายอดิเรก คำเป็กเครือ 055560120 
416ป่าไม้อุทิศ 4จ.ส.ท.ศักดิ์ดนัย พฤกษ์เจริญ 055507615 
417รวมไทยพัฒนา 1นายสรวิชญ์ เรือนแก้ว 055507605 
418รวมไทยพัฒนา 2นายวิชิต ศรีจันทร์ตรา 055507607 
419รวมไทยพัฒนา 3นายนพพร แก้วทอง   
420รวมไทยพัฒนา 4ว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม 055507576 
421รวมไทยพัฒนา 5  055507547 
422รวมไทยพัฒนา 6    
423อรุณเมธานางจันยา วงษ์จันทร์งาม 055520070 
424ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย    
501ขุนห้วยบ้านรุ่งนายสมชาย โตเหี้ยม 055507610 
502ชุมชนบ้านอุ้มผาง  055561006 
503บ้านกล้อทอนายอดิศร บุญปาล 055560156 
504บ้านเซอทะนายสุรศักดิ์ กานดา 055577301 
505บ้านนุเซะโปล้นายธงชาติ สอนคำ 055560157 
506บ้านปรอผาโด้นายไมตรี ศิริบุญรอด 055507603 
507บ้านแม่ละมุ้งวิทยานายจิระวิน พุ่มนวล   
508ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลนายสิปปนนท์ มั่งอะนะ 055560158 
509บ้านแม่กลองเก่านางเปล่งฉวี ช่างเงิน 055561633 
510บ้านแม่กลองน้อยนายเผดิมชัย บุญชู 055560160 
511บ้านแม่กลองใหม่นายสมพงษ์ ฟั่นสาย 055561033 
512บ้านไม้กะพงนางสาวอชิรญา เฝือจู 055560161 
513บ้านหนองหลวงนายคณาธิป สอนเทศ   
514สามัคคีวิทยานายวัลลภ โตวรานนท์ 055507609